Zheng Chenggon | Kinmen Rising Project


Zheng Chenggon

Jiàngōngyǔ - 建功嶼, l'isola che non c'è e gli Oystermen

flickr-10886259495.jpg Jiàngōngyǔ - 建功嶼, o Isola di Jiangong, è uno dei luoghi maggiormente suggestivi dell'arcipelago di Kinmen Jīnmén 金門 Quemoy.

Abbonamento a RSS - Zheng Chenggon