Home | Kinmen Rising Project

Tags in Tags

毋忘在莒battaglia DàdāndǎoZhōngShānLínUnderground Hiltongneisscaposaldoshrine八二三戰史館M5A1Army 101st Amphibious Reconnaissance BattalionZháishān KēngdàoYīMénSānJiéFāngGǔ NíngLǐ Guāng Xiǎn後浦頭迎賓館XiǎojìngdǒugǒngYù ZhāngHuáng Shǒugōng北山MaogongshiWúxiùcáicuòForte Triangolare陵水湖水頭聚落湖井頭戰史館歷史Lee Kong Chian水尾塔北山風獅爺歐厝fortezzapáifāngKinmenHuáng XuānxiǎnBattle of KuningtouWújiāngJiǎngJīngGuó Memorial HallBěishānmigmatite石英岩慈堤Battaglia di Gǔníngtóu烈女廟Dōnggǎngesami imperialiLeone del VentoLa battaglia di Gǔníngtóu古寧頭戰史館石棉Koxinga花崗片麻岩Zhèng ChénggōngonMǎShān大擔島戰役Gǔníngtóu后頭qinggeologiabattaglia 23 Agosto 1958Kinmen Guest Hotel黃宣顯六路大厝浯江Nánshāntóu小金門Shuǐwěidraghi di mare石門關坑道海龍蛙兵Jīnhú振威第TàiwǔshānPǔtóudiaspora八二三炮戰museoMuseo della guerra di Gǔníngtóu馬山區大膽瓊林正長石Jīnmén MinoreTàiwǔanti sbarco勇士堡lago Cí戴胜ortoclasioGǔGǎnglóuyánglóuWú Wàng Zài JǔShuǐtóu烈嶼Shuǐtóujùluòscisti古崗樓OūcuòjùluòHuáng Biàn烈嶼區Qiū Liáng GōnguccelliHuángxuānxiǎnliùlùdàcuòèrdān軍中樂園ShíMénGuān弧邊招潮páilóuHòutóuHuáng Wěi胡璉珠山聚落偉晶岩磁鐵礦JīnshāzhènculturaMazu大膽島magnesioWind Lion God古寧村Uca arcuata鄭成功長石NánshānJìnshì金門出洋故事展Lǐ Guāngxiǎn黃卓彬洋樓石龜GǔGǎng古寧頭之役片岩anfiboliJīnNíng東門Hànyǐngyúngēnjié海印寺黃偉Temple of Chaste Maiden歐厝聚落Naturatomba魯王鐵漢堡砲堡Paradise in Service中山林遊客中心QióngLínmuscovite文化中國傳統建築金寧鄉Cài Pān-LóngGǔlóngtóu Zhènwēi Dì古龍頭振威第Residence of Wuxiucai瓊林民防館La battaglia di Gǔníngtóu無愧亭金門館Hú Liǎn牌坊斗拱WénTáibǎotǎForte degli ImpavidiOūcuòHòupǔtóuMuseo di Storia Militare di Hújǐngtóuféngshīyé古崗區Lǐ Guāng Qián General Miaofeldspati斜長石Dàdān浦頭北山聚落Zhènwēi residence金門高粱酒pagodaHuángzhuōbīnyánglóu明朝金沙鎮北山古洋樓Jhaishan雙鯉battlefieldriccio cecoslovaccocombat villagesHǎiyìnsìZhūshānjùluò二膽fortress南山fiddler crabScholar Wu's Abode后浦頭科举太武山鰲嶼Chén Zhēngranchio violinista金門 Jīnmén Kinmen Quemoyasbesti東林海濱公園石兔museum慈湖Chén Jiàn風獅爺casamattaLíngshuǐ黃守恭JīnménchéngbunkerLièyǔ角閃石Centro Giovanile delle Attività di Kinmenanti paracaduteming小徑太武山區碉堡Shuānglǐgranito南山頭翟山坑道吳秀才厝落番biotite金湖鎮strongholdturismopegmatitespiaggiamagnetiteDōngmén倒影塔Museo della Difesa Civile di QióngLín玄武岩Bāèrsān Pàozhàn陳禎Parco Nazionale di Jīnmén邱良功金寧鎮軌條砦洋樓南山聚落faunaquarzite水頭zǐyúnyǎnpài古寧頭區據點李光前中國建築混合岩古寧頭birdwatching三角堡Lǔ Wáng反空降樁Jīnshā ReservoirtunnelUpupa Euroasiaticaarchitettura tradizionale cineseWúshuǐplagioclasio紫雲衍派漢影雲根碣東崗古崗彈塗魚storiaferro黑云母Chu Yi-haiJīnhúZhèn白雲母金門國家公園WúKuìTíng貓公石李光顯黃汴Huáng馬山Gāoliáng將軍堡basalto文台寶塔黃宣顯玉章

Foto da Piwigo 攝影

 

natura - 自然生態

👀

flickr-34149815891.jpg

battlefields - 軍事史蹟

👀

flickr-19894764774.jpg

cultura - 文化

👀

flickr-27488943296.jpg

storia - 歷史

👀

flickr-35920660980.jpg

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer